Single Class

Tư Thế Rắn Hổ Mang

  • Cấp độ:
    Cơ bản
  • Cường độ:
    Mức độ 1
    Mức độ 3
Giới thiệu

Rắn hổ mang là một tư thế yoga cơ bản có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể và mang lại sự hỗ trợ lớn trong việc điều chỉnh sự mất thăng bằng, được xem là nền tảng của hầu hết các bài tập yoga.

back top

;